Call: 021 419255 - 253155

ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຊິຈິດະປະຈໍາເດືອນມີນາ ປີ 2021

ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຊິຈິດະ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທົ່ວໄປໃນວັນທີ 27/03/2021 (ວັນເສົາ) ທີ່ສູນພັດທະນາສະໝອງເດັກ ຊິຈິດະ. ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຊິຈິດະ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທົ່ວໄປປະຈໍາເດືອນມີນາ. ທ່ານ ອາວເບີດ ໄອສະຕາຍ (Albert Einstein) […]

X