Call: 021 419255 - 253155

ພໍ່ແມ່ຄືຕົ້ນແບບທີ່ລູກຮຽນແບບແມ່ນ ຫຼື ບໍ່?

ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງການໃຫ້ລູກຂອງເຮົາໃຫຍ່ຂຶ້ນມາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແບບໃດ? ຄິິດວ່າພໍ່ແມ່ ຫຼາຍໆທ່ານຄືຊິຢາກໃຫ້ລູກ ເຮົາມີນິໄສ ຫຼື ມີພຶດຕິກຳເປັນດັ່ງທີ່ໃຈພໍ່ແມ່ຕ້ອງການແມ່ນບໍ່? ແຕ່ການກະທຳຂອງພໍ່ແມ່ ບາງເທື່ອອາດຈະຂັດກັບສິ່ງ ທີ່ເຮົາປາຖະໜາຢາກໃຫ້ລູກເປັນເຊັ່ນ: ຢາກໃຫ້ລູກເປັນຄົນບໍ່ຂີ້ຕົວະ ແຕ່ ພໍ່ແມ່ພັດບໍ່ເຄີຍຮັກສາສັນຍາກັບລູກຈັກເທື່ອ!! ຢາກໃຫ້ລູກເປັນຄົນໃຈເຢັນ ບໍ່ຫງຸດຫງິດງ່າຍ […]

X