Call: 021 419255 - 253155

ພວກທ່ານ....ຮູ້ກ່ຽວກັບ "ການສຶກສາແບບຊິຈິດະ" ບໍ່?

ກ່ຽວກັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ ໃນການຮຽນການສອນ

ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແມ່ນເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ
ໃນການຮຽນຮູ້ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ບັດຄໍາ (Flash card), ນິທານ
ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ີນເສີມພັດທະນາການຂອງສະໝອງ.

ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ສອນໃນແຕ່ລະຫຼັກສູດໄດ້ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ
ວິໄຈມາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເຮົາຈະຄໍານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພ
ທີ່ໃຊ້ໃນເວລາສອນ.

ອຸປະກອນ 80% ແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

ຂ່າວສານລ່າສຸດ

ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຊິຈິດະປະຈໍາເດືອນມີນາ ປີ 2021

ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຊິຈິດະປະຈໍາເດືອນມີນາ ປີ 2021

ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຊິຈິດະ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທົ່ວໄປໃນວັນທີ 27/03/2021 (ວັນເສົາ) ທີ່ສູນພັດທະນາສະໝອງເດັກ ຊິຈິດະ. ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຊິຈິດະ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທົ່ວໄປປະຈໍາເດືອນມີນາ.…

ລູກບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ: “ຫ້າມເຮັດ… ຢ່າເຮັດ… ບໍ່ຕ້ອງເຮັດ…”

ລູກບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ: “ຫ້າມເຮັດ… ຢ່າເຮັດ… ບໍ່ຕ້ອງເຮັດ…”

“ຢ່າປີນໂຕະ ປິນຕັ່ງ” “ຫ້າມເຮັດສຽງດັງ” “ຢ່າກວນນ້ອງ” “ຢ່າເຮັດເຂົ້າເຮ່ຍ ເວລາກິນເຂົ້າ” “ຫ້າມຫຼິ້ນມີດ” “ຢ່າຂີ້ດື້” “ຫ້າມຈີກເຈ້ຍ” “ຢ່າເຮັດຊຸດນັກຮຽນເປື້ອນເດັດຂາດ”…

ຢາກໃຫ້ລູກຊື່ສັດຕ້ອງເຮັດ 3 ສິ່ງ

ຢາກໃຫ້ລູກຊື່ສັດຕ້ອງເຮັດ 3 ສິ່ງ

#ຢາກໃຫ້ລູກຊື່ສັດຕ້ອງເຮັດ 3 ສິ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຄວາມຊື່ສັດເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ທຸກຄົນຄວນມີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່, ເຖິງວ່າປະຈຸບັນລູກເຮົາຍັງນ້ອຍ ແຕ່ພໍ່ແມ່ກໍ່ຕ້ອງສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກຄວາມຊື່ສັດ ເພາະຄວາມຊື່ສັດເປັນພື້ນຖານຂອງຄົນດີທີ່ສັງຄົມຕ້ອງການ.…

ລູກຂອງທ່ານເປັນເດັກຂີ້ຫວງເຄື່ອງ ຫຼື ບໍ່?

ລູກຂອງທ່ານເປັນເດັກຂີ້ຫວງເຄື່ອງ ຫຼື ບໍ່?

ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງ ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ອາການຂີ້ຫວງເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ຫວງພໍ່ ຫວງແມ່ ຫວງນັ້ນ ຫວງນີ້…

ຄໍາເຫັນຈາກຜູ້ປົກຄອງແມ່ນ້ອງມິດ້າ ແລະ ນ້ອງມິວລີ້

ຄໍາເຫັນຈາກຜູ້ປົກຄອງແມ່ນ້ອງມິດ້າ ແລະ ນ້ອງມິວລີ້

“ປະຕິເສດເລີຍບໍ່ໄດ້ວ່າ ເອື້ອຍ ມິດ້າ (ປະຈຸບັນອາຍຸ 7 ປີ) ສະໝອງໄວ, ເກັ່ງເລກ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ໄວ,…

ຄໍາເຫັນຜູ້ປົກຄອງຂອງນ້ອງຊິນເພ້

ຄໍາເຫັນຜູ້ປົກຄອງຂອງນ້ອງຊິນເພ້

ວັນທີ 20 ທັນວາ 2020 (ວັນອາທິດ) ຫຼັງຈາກທີ່ນ້ອງຊິນເພ້ ອາຍຸ 4 ປີ 6…

X