Call: 021 419255 - 253155

ພໍ່ແມ່ເຄີຍຄົ້ນຫາຂໍ້ດີ-ຈຸດແຂງ ໃນໂຕຂອງລູກເຮົາ ຫຼື ບໍ່??

ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເຄີຍຄົ້ນຫາຈຸດດີ ແລະ ຈຸດແຂງຂອງລູກຫຼາຍກ່ວາຈຸດອ່ອນ ແລະ ຈຸດພົກຜ່ອງຂອງລູກໃນແຕ່ລະມື້ ຫຼື ບໍ່? ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງເຄີຍເປັນບໍ່ ທີ່ເຮົາມັກວິຕົກກັງວົນກັບພຶດຕິກຳບາງຢ່າງ ຫຼື ຫຼາຍຢ່າງຂອງລູກໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ງພໍ່ແມ່ ຫຼາຍໆຄົນເບິ່ງວ່ານັ້ນເປັນບັນຫາ ເປັນຈຸດອ່ອນ […]

X