Call: 021 419255 - 253155

ລູກຂອງທ່ານເປັນເດັກຂີ້ຫວງເຄື່ອງ ຫຼື ບໍ່?

ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງ ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ອາການຂີ້ຫວງເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ຫວງພໍ່ ຫວງແມ່ ຫວງນັ້ນ ຫວງນີ້ ຂອງລູກເຮົາ ມີສາເຫດມາຈາກ ຫຍັງແດ່? ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກການສ້າງຕົວຕົນຂອງເດັກ ເຊິ່ງມັນເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດຂອງເດັກນ້ອຍ […]

X