Call: 021 419255 - 253155

ລູກນອນເດິກ ຄວນມີວິທີແກ້ໄຂແນວໃດ?

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງຂອງລູກແຂງແຮງ ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນຝຶກລູກແຕ່ລະມື້ກໍ່ຄືການຝຶກໃຫ້ລູກເຂົ້ານອນ ແຕ່ຫົວຄໍ່າ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ພົບພໍ້ບັນຫາກໍ່ຄືຖ້າລູກລຶ້ງເຂົ້ານອນຊ້າແລ້ວ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຝຶກລູກໄດ້?? ຖ້າຄອບຄົວໃດກໍາລັງພົບກັບບັນຫານີ້ຢູ່ ເຮົາມີວິທີຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລູກເຂົ້ານອນໄວ ແລະ ຕື່ນເຊົ້າຂຶ້ນ ໂດຍໃຊ້ວິທີ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1.) ປຸກລູກທຸກໆເຊົ້າໃຫ້ໄວຂຶ້ນ […]

X