Call: 021 419255 - 253155

ເປື້ອນຫຼາຍເທົ່າໃດປະສົບການຍິ່ງຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ

ບົດຄວາມລ້ຽງລູກໃຫ້ສະຫຼາດດ້ວຍ 2 ມືພໍ່ແມ່ ຫົວຂໍ້: ເປື້ອນຫຼາຍເທົ່າໃດ, ປະສົບການຍິ່ງຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງເຄີຍເປັນບໍ່ ເວລາທີ່ເຫັນລູກກຳລັງຫຼິ້ນເປື້ອນ ເຮົາກໍ່ຈັກມັກຫ້າມລູກບໍ່ໃຫ້ເຮັດເຊັ່ນ: ລູກປົດເກີບແລ່ນ ຕາມຂີ້ດິນ ຂີ້ຊາຍ, ລູກເອົາມືຈຸ່ມລົງອ່າງລ້ຽງປາ, ລູກເອົາເກີບມາໃສ່ມື, […]

X