Call: 021 419255 - 253155

ຢາກໃຫ້ລູກຊື່ສັດຕ້ອງເຮັດ 3 ສິ່ງ

#ຢາກໃຫ້ລູກຊື່ສັດຕ້ອງເຮັດ 3 ສິ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄວາມຊື່ສັດເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ທຸກຄົນຄວນມີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່, ເຖິງວ່າປະຈຸບັນລູກເຮົາຍັງນ້ອຍ ແຕ່ພໍ່ແມ່ກໍ່ຕ້ອງສອນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກຄວາມຊື່ສັດ ເພາະຄວາມຊື່ສັດເປັນພື້ນຖານຂອງຄົນດີທີ່ສັງຄົມຕ້ອງການ.

ເພື່ອເປັນການຝຶກນິໄສໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງເຮົາເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ບໍ່ມັກເວົ້າຂີ້ຕົວະກັບຜູ້ໃຫຍ່ ເຮົາຄວນ ເຮັດດັ່ງນີ້:

1. ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກ: ພໍ່ແມ່ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊື່ສັດຕໍ່ລູກ ຕໍ່ຄົນ ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຕໍ່ຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລູກເຮົາກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຊຶມຊັບຮັບເອົາວັດທະນາທຳດັ່ງ ກ່າວເຂົ້າມາສູ່ຕົວຂອງເຂົາເອງ, ຖ້າພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດແລ້ວ ລູກກໍ່ຈະຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າ ຄວາມຊື່ສັດແມ່ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງມີ.

2.ເມື່ອລູກເຮັດຜິດພາດ ພໍ່ແມ່ ບໍ່ຄວນໃຊ້ອາລົມລົງໂທດລູກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢ່າເຮັດໃຫ້ຄວາມຜິດນັ້ນເປັນ ເລື່ອງໃຫຍ່ຈົນໃຫ້ອະໄພລູກບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າການບໍ່ຍອມຮັບ ຫຼື ການບໍ່ໃຫ້ອະໄພລູກຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຮັດ ໃຫ້ລູກເປັນຄົນຂີ້ຢ້ານການຖືກລົງໂທດ ຢ້ານພໍ່ແມ່ບໍ່ຮັກ ແລະ ບໍ່ຍອມຮັບໃນຕົວຂອງເຂົາ; ລູກກໍ່ຈະພະຍາຍາມ ເຊື່ອງຄວາມຜິດທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍການຂີ້ຕົວະ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ຖືກລົງໂທດ. ແຕ່ຖ້າຫາກພໍ່ແມ່ ເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກວ່າ ຄວາມຜິດພາດນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຫຍ່ ຫຼື ເລື່ອງຄໍຂາດບາດຕາຍ ເປັນເລື່ອງທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ໃຫ້ອະໄພໄດ້ ລູກຂອງເຮົາກໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຍອມຮັບໃນຄວາມຜິດພາດຂອງລາວ ໂດຍການກ້າເວົ້າຄວາມຈິງໃຫ້ພໍ່ແມ່ຟັງ.

3.ກໍລະນີທີ່ພໍ່ແມ່ຮູ້ວ່າ ລູກກຳລັງເວົ້າຂີ້ຕົວະ ເຊັ່ນ: ລູກຂອງເຮົາປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ເຮັດໂຖດອກໄມ້ແຕກ (ແຕ່ ຄວາມຈິງແມ່ນ ລາວໄດ້ຈັບໄມ້ຕີດອກປີກໄກ່ຕີຢູ່ໃນເຮືອນ ເຮັດໃຫ້ໄມ້ໄປຟາດກັບໂຖດອກໄມ້ຈົນແຕກ) ແຕ່ພໍ່ ແມ່ກໍ່ຮູ້ວ່າລູກເປັນຄົນເຮັດ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ເວົ້າກັບລູກດ້ວຍນໍ້າສຽງອ່ອນໂຍນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ບອກກັບ ລູກແບບນີ້:

ແມ່ເຫັນໃດ໊ ວ່າລູກ ຫຼິ້ນໄມ້ຕີດອກຢູ່ໃນເຮືອນຈົນເຮັດໃຫ້ໂຖດອກໄມ້ແຕກ ມີແຕ່ເທື່ອໜ້າໃຫ້ລູກ ລະມັດລະວັງກວ່າເກົ່າເດີລູກ ຖ້າລູກບໍ່ລະວັງລູກກໍ່ຈະເຮັດເຄື່ອງຂອງແຕກອີກ ໂຊກດີທີ່ເທື່ອນີ້ທີ່ເສດແກ້ວບໍ່ ໄດ້ບາດຕີນບາດມືລູກ ຖ້າເປັນແບບນັ້ນ ແມ່ຄືຊິເສຍໃຈຫຼາຍເພາະເຫັນລູກເຈັບ…”

ຄຳເວົ້າ ແລະ ນໍ້າສຽງອັນອ່ອນໂຍນຂອງພໍ່ແມ່ (ແບບບໍ່ມີອາລົມຮ້າຍທີ່ຢາກຕຳໜິຄວາມຜິດຂອງລູກ) ເຮັດໃຫ້ ລູກຮູ້ວ່າ ພໍ່ແມ່ຮັກ ແລະ ເປັນຫ່ວງລາວ ແລະ ລາວກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນກັບພໍ່ແມ່.

X