Call: 021 419255 - 253155

ຄໍາເຫັນຜູ້ປົກຄອງຂອງນ້ອງຊິນເພ້

ວັນທີ 20 ທັນວາ 2020 (ວັນອາທິດ) ຫຼັງຈາກທີ່ນ້ອງຊິນເພ້ ອາຍຸ 4 ປີ 6 ເດືອນ ຮຽນຫຼັກສູດຊິຈິດະ ນຳ ທິດເຊີ້ສິນແລ້ວໆ, ທາງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄູ ກໍ່ໄດ້ຂໍພົບປະໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຜູ້ປົກຄອງນ້ອງຊິນເພ້ ເພື່ອຮັບຟັງຜົນ ການຮຽນຂອງນ້ອງ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີລ້ຽງລູກຢູ່ບ້ານ.

ຊິນເພ້ ມາຮຽນຊິຈິດະ ຕັ້ງແຕ່ຕອນ 11 ເດືອນ (ຮຽນມາຕໍ່ເນື່ອງເກືອບ 4 ປີແລ້ວ ແລະ ແມ່ເພິ່ນຈະສົ່ງເສີມ ນ້ອງເພິ່ນຮຽນຈົນຈົບຫຼັກສູດ). ຄູໂຢດກໍ່ໄດ້ຖາມກ່ຽວກັບພັດທະນາການຂອງນ້ອງຊິນເພ້ເປັນແນວໃດ ຫຼັງຈາກທີ່ມາຮຽນຊິຈິດະ ແລະ ແມ່ຊິນເພ້ ກໍ່ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຊິນເພ້ ເປັນລູກຄົນທີສອງຂອງເພິ່ນ ຕອນມີລູກຄົນທຳອິດແມ່ນບໍ່ຮູ້ວິທີລ້ຽງລູກປານໃດ ເພາະເປັນແມ່ມື ໃໝ່ ເມື່ອມາຮອດຄົນທີສອງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເອົາຊິນເພ້ມາຮຽນທີ່ຊິຈິດະ,  ຊິຈິດະ ບໍ່ພຽງແຕ່ສອນລູກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຊິຈິດະຍັງສອນພໍ່ແມ່ ເພື່ອນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໄປໝູນໃຊ້ໃນການລ້ຽງລູກຢູ່ບ້ານ. ພັດທະນາການ ຂອງຊິນເພ້ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັບອ້າຍຂອງຊິນເພ້ຢ່າງຊັດເຈນ ຄື ຊິນເພ້ຈະເປັນເດັກທີ່ລ້ຽງງ່າຍ, ຟັງຄວາມ ພໍ່ແມ່ ເພາະແມ່ໄດ້ຝຶກລະບຽບວິໄນມາຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍໆ ແລະ ພັດທະນາການທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງນ້ອງກໍ່ມີຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ມີຄວາມ ຈຳທີ່ເປັນເລີດ, ມີສະມາທິສູງ, ແລະ ເປັນເດັກທີ່ມີຄວາມອົດທົນສູງ ຖ້າທຽບກັບເດັກນ້ອຍທົ່ວໄປ. ແມ່ ຊິນເພ້ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ຟັງວ່າ: ເວລາພາຊິນເພ້ ໄປຮຽນ ບາເລ້ ລາວຈະຕັ້ງໃຈ ແລະ ເຮັດຕາມຄຳ ແນະນຳຂອງຄູໄດ້ດີ ສ່ວນເດັກຄົນອື່ນແມ່ນຮຽນໄດ້ບຶດໜຶ່ງກໍ່ແລ່ນໜີໄປເຮັດອັນອື່ນ (ເລື່ອງນີ້ບໍ່ໄດ້ມີເຈດ ຕະນາພາດພິງເຖິງໃຜເດີ ແຕ່ຂໍຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ຟັງຊື່ໆ). ນອກຈາກນີ້ ຊິນເພ້ ຍັງເປັນເດັກຊ່າງສັງເກດ ແລະ ຊອກຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງສົນໃຈອີກດ້ວຍ.

ເມື່ອນ້າສາວ ແລະ ພີ່ນ້ອງຂອງແມ່ຊິນເພ້ ເຫັນພັດທະນາການຂອງນ້ອງຊິນເພ້ ດີແບບນີ້ ເພິ່ນກໍ່ໄດ້ພາລູກ ຫຼານ ຂອງເພິ່ນມາຮຽນຊິຈິດະຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ (ນ້ອງເຂົ້າຫອມ ແລະ ນ້ອງເຄວິນ).

ແມ່ຊິນເພ້ ຍັງໄດ້ກ່າວຕອນທ້າຍຂອງບົດສົນທະນາວ່າ:

ຖ້າເຮົາເຮັດຫຍັງຢ່າງເຕັມທີ່ໃຫ້ລູກເຫັນ, ລູກເຮົາກໍ່ຈະເຕັມທີ່ໃນທຸກໆເລື່ອງທີ່ເພິ່ນເຮັດ”.

 

 

X