Call: 021 419255 - 253155

ລູກຂອງທ່ານເປັນເດັກຂີ້ຫວງເຄື່ອງ ຫຼື ບໍ່?

ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງ ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ອາການຂີ້ຫວງເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ຫວງພໍ່ ຫວງແມ່ ຫວງນັ້ນ ຫວງນີ້ ຂອງລູກເຮົາ ມີສາເຫດມາຈາກ ຫຍັງແດ່? ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກການສ້າງຕົວຕົນຂອງເດັກ ເຊິ່ງມັນເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດຂອງເດັກນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຊ່ວງອາຍຸ 1-2 ປີ ເດັກຈະມີອາການຂີ້ຫວງເຄື່ອງຫລາຍເປັນພິເສດ ແຕ່ເມື່ອອາຍຸລູກເຮົາເລີ່ມໃຫຍ່ຂຶ້ນ ອາການນີ້ ກໍ່ຈະຄ່ອຍໆລຸດລົງ. ໃນເວລາທີ່ລູກເຮົາຫຼິ້ນກັບໝູ່ ຫຼື ພີ່ນ້ອງ ພໍ່ແມ່ ຈະສັງເກດເຫັນວ່າລູກເຮົາຄືມາເປັນຄົນຂີ້ຖີ່ ຂີ້ຫວງເຄື່ອງແທ້ ບາງເທື່ອຄຶດກັບລູກວ່າ ເປັນຫຍັງຄືມາເປັນເດັກທີ່ເຫັນແກ່ຕົວແບບນີ້ແທ້ແມ່ນບໍ!!! ນີ້ເປັນທຳມະຊາດຂອງ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ແລະ ພໍ່ແມ່ ກໍ່ບໍ່ຟ້າວໄປລົງໂທດ ຫຼື ຮ້າຍລູກເທື່ອ ເພາະລູກຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າພຶດຕິກຳແບບນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຜິດ ຫຼື ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ.

ສາເຫດຫຼັກໆຂອງອາການຂີ້ຫວງເຄື່ອງແມ່ນມາຈາກ 2 ສາເຫດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.) ເປັນໄລຍະສ້າງຕົວຕົນຂອງເດັກນ້ອຍ. ຕົວຕົນຂອງເດັກນ້ອຍມີຫຍັງແດ່? ຕົວຕົນຂອງເດັກມີ ຮ່າງກາຍຂອງເຂົາ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງເຂົາ, ຊັບສົມບັດຂອງເຂົາ… ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ຢືນຢັນວ່າເດັກມີຕົວຕົນ.

2.) ເນື່ອງຈາກພໍ່ ແມ່ ຕາມໃຈລູກຫຼາຍ ເວລາລູກຕ້ອງການຫຍັງ ກໍ່ຊື້ ກໍ່ຫາ ມາໃຫ້ລູກໝົດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລູກຂອງເຮົາມີ ຄວາມລຶ້ງເຄີຍເປັນແຕ່ຜູ້ໄດ້ຮັບ ຫຼາຍກວ່າເປັນຜູ້ໃຫ້ ຈຶ່ງຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກການແບ່ງປັນເທື່ອ.

ສະນັ້ນ ເພື່ອເປັນການປູກຝັງຈິດສຳນຶກໃຫ້ລູກນ້ອຍຂອງເຮົາຮູ້ຈັກການແບ່ງປັນ ແລະ ລຸດຜ່ອນອາການຂີ້ຫວງ, ພໍ່ ແມ່ ຄວນສ້າງບັນຍາກາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການແບ່ງປັນ ເພື່ອລູກຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ການຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ ໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກບໍ່ວ່າຈະເປັນມື້ນີ້ ຫຼື ໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ. ແລ້ວເຮົາຈະສ້າງບັນຍາກາດແນວໃດດີ!!!

  • ເວລາຫຼິ້ນກັບລູກຢູ່ບ້ານ ພໍ່ ແມ່ ລອງຂໍເຄື່ອງຫລິ້ນກັບລູກ ຫຼື ຂໍໝາກໄມ້ ເຂົ້າໜົມຈາກລູກ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ລູກຮູ້ຈັກ ແບ່ງປັນ, ຖ້າລູກຍັງບໍ່ຍອມໃຫ້ກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ໃຫ້ສືບຕໍ່ເຮັດໄປເລື້ອຍໆກ່ອນ ແຕ່ຖ້າລູກຍອມແບ່ງໃຫ້ແລ້ວ ພໍ່ແມ່ ກໍ່ ຕ້ອງສະແດງອາການດີໃຈ ພ້ອມກ່າວ ຂອບໃຈ ແລະ ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນລູກເຊັ່ນ: ວາວ ລູກຄືໃຈດີແທ້ ແບ່ງໝາກແອັບເປິນໃຫ້ແມ່ກິນນຳອີກ ຂອບໃຈລູກຫຼາຍໆເດີ ແຊບຫຼາຍເນາະ… ເພື່ອໃຫ້ລູກຮູ້ວ່າ ການແບ່ງປັນ ເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແລະ ຕໍ່ໄປລູກເຮົາກໍ່ຈະຮຽນຮູ້ແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນ.
  • ເວລາພໍ່ ແມ່ ໄປຢາມພີ່ນ້ອງ ປູ່ ຍ່າ ພໍ່ເຖົ້າ ແມ່ເຖົ້າ ຄວນມີຂອງຕ້ອນຕິດມືໄປນໍາ ເພື່ອເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ລູກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລູກເຫັນວ່າ ການແບ່ງປັນເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແລະ ສາມາດສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ທັງຄົນໃຫ້ ແລະ ຄົນຮັບ.
X